Regulamin KTG „Kalisia”

REGULAMIN
Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

I. Postanowienia ogólne

                                                                                    §1
   1. Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” – zwane dalej „Towarzystwem” – jest stowarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach  (tekst jedn. Dz.U. poz. 210 z 2017) oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” może używać nazwy w formie skróconej: KTG „Kalisia” oraz logo, którego wzór zatwierdzi Zebranie Członków.
3. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Kalisz.
4. Towarzystwo zrzesza sympatyków genealogii i tradycji rodzinnej na zasadzie dobrowolności i samorządności, opierając swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
5. Towarzystwo ma prawo do wydawania swoim członkom legitymacji i odznaki organizacyjnej, których wzory i warunki wydawania, zatwierdzi Zebranie Członków.

                                                                 II. Cele i środki działania

                                                                                     §2
Celem Towarzystwa jest inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie genealogii, a w miarę potrzeby lub zainteresowania członków pozostałych nauk pomocniczych historii (np. heraldyka, sfragistyka), a także rozwijanie działalności kulturalnej, oświatowej i popularno-naukowej wśród osób dorosłych, seniorów oraz wśród młodzieży.
§3
Towarzystwo  realizuje swoje cele poprzez:
a) doskonalenie i pogłębianie znajomości wiedzy genealogicznej i warsztatu badawczego wśród swoich członków,
b) współpracę w zakresie genealogii z instytucjami nauki i kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz archiwami kościelnymi i państwowymi,
c) współpracę i wzajemną pomoc członków, a także służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, zwłaszcza młodzieży,
d) popularyzowanie genealogii w społeczeństwie w tym w szkołach oraz poprzez środki masowego przekazu,
e) współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi działalność genealogiczną oraz w miarę możliwości branie udziału w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez te organizacje,
f) organizowanie spotkań, warsztatów, konkursów, odczytów i zebrań naukowych oraz wystaw i pokazów poświęconych genealogii,
g) inicjowanie i organizowanie lub współudział w inwentaryzacji, konserwacji, digitalizacji i indeksowaniu źródeł i materiałów genealogicznych,
h) wydawanie periodyku i innych wydawnictw książkowych poświęconych historii regionu i genealogii oraz innym naukom pomocniczym historii oraz informowanie
o opracowaniach genealogicznych swoich członków oraz propagowanie publikacji
i wydawnictw popularnonaukowych i naukowych poświęconych tym dyscyplinom,
i) utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji: rasowej, narodowościowej, religijnej
i światopoglądowej,
j) prowadzenie działalności integrujących poprzez aktywność kulturalną i rozrywkowo-rekreacyjną dla członków oraz sympatyków Towarzystwa.

                                                   III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§4

 1. Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.
 2. Członkiem Towarzystwa może być cudzoziemiec na zasadach określonych w art. 4
  ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Osoba przystępująca składa deklarację przystąpienia do Towarzystwa, akceptuje jego cele regulaminowe i posiada rekomendację dwóch członków.
  §5
  1.  Członkami zwyczajnym Towarzystwa, na zasadach określonych w art. 3. ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,  mogą być:
  a)  małoletni w wieku od 16 do18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  b)  małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
  2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji z rekomendacjami, informując o tym fakcie członków Towarzystwa na najbliższym Zebraniu.
  3. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14. dni od daty otrzymania odmowy. Odwołanie składa się do Zarządu Towarzystwa. Uchwała Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.
  4. Członek zostaje przyjęty w poczet Stowarzyszenia po opłaceniu składki członkowskiej.

                                                                                     §6
1.Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla popularyzacji genealogii i tradycji rodzinnej, a także historii i jej nauk pomocniczych.
2. Tytuł członka honorowego nadaje się, za uprzednią pisemną zgodą kandydata, na wniosek Zarządu, albo na wniosek co najmniej pięciu członków Towarzystwa i po przyjęciu stosownej uchwały przez Zebranie Członków.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich i przysługują im wszelkie prawa członka zwyczajnego, wynikające z niniejszego Regulaminu.

                                                                                     §7
1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego, z uwzględnieniem pkt. 2,
b) brania udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
d) występowania z inicjatywami, wnioskami i postulatami stosownie do celów
regulaminowych Towarzystwa,
e) korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do
Towarzystwa.
2. Małoletnim członkom w wieku poniżej16 lat nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów regulaminowych Towarzystwa,
b) uczestniczenia w zebraniach członków,
c) przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Towarzystwa,
d) regularnego opłacania składek członkowskich.

                                                                                    §8
     1.Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji) z przynależności do Towarzystwa,
zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niezapłacenia składek
członkowskich przez okres jednego roku, licząc od końca roku, za który została
opłacona składka,
c) wykluczenia przez Zarząd,  z powodu rażącego naruszenia postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia i postanowień Regulaminu,
d) utraty praw obywatelskich na mocy wyroku sądu,
e) śmierci członka Towarzystwa.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie, przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14. dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

                                        IV. Organizacja wewnętrzna Towarzystwa

§9
1.Władzami Organami wewnętrznymi Towarzystwa są:
1) Zebranie Członków,
2) Zarząd.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.

                                                                                   §10
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zebranie Członków.
2. Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwołać Zebranie Członków poza terminami określonymi w pkt. 2.
4. Zawiadomienia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, dokonuje Zarząd listownie,  lub pocztą elektroniczną, na serwisie społecznościowym, telefonicznie lub ustnie, a także poprzez witrynę internetową Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu zwołanym w I terminie, nie ma wymaganego kworum, zwołuje się je w II terminie, w tym samym dniu, po 15 minutach.
5. Zebraniem Członków kieruje wybrany Przewodniczący Zebrania przy pomocy Sekretarza Zebrania.
6. Czynne i bierne prawo wyborcze podczas Zebrania Członków posiada członek Towarzystwa, który ma opłacone składki członkowskie.

                                                                                    §11
Do kompetencji Zebrania Członków w szczególności należy:
1)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
2)  uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia i jego zmian,
3)  ustalanie liczebności składu Zarządu,
4)  wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu,
   5)  podejmowanie uchwał o skwitowaniu działalności Zarządu za okres roku i kadencji,
6)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8)  nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
9)  ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
10)  zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
11)  przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie  umowy
poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
12)  zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł,
13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

                                                                                   §12
1. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków – nie mniej niż trzech członków – chyba, że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

                                                                                    §13
1.Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego Zarządu wybranego zgodnie z § 11 pkt.4 Regulaminu oraz wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, oraz pozostałych członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach.
2. Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zebranie Członków może zdecydować w formie uchwały o przeprowadzeniu głosowania tajnego, na wniosek, co najmniej 10 członków obecnych na tym Zebraniu.
3. W przypadku, gdy skład  Zarządu Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

                                                                                    §14

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2)  realizacja uchwał Zebrania Członków,
  3)  zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia uzyskanymi ze składek
  członkowskich oraz z innych źródeł wymienionych w § 16.
  4)  ustalanie wysokości składek członkowskich, formy i terminu ich płatności, a także zasad zwolnień i udzielania ulg w ich zapłacie,
  5)  zwoływanie Zebrania Członków,
  6)  przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
  7)  rekomendowanie  Zebraniu Członków kandydatów do tytułu członka honorowego Towarzystwa, 8)  ustalanie wysokości składek członkowskich,
  9)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej i dokumentowanie działalności Towarzystwa,
  10)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania
  Członków.
 2. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Towarzystwa oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1)  nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2)  ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3)  zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
  4)  przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  5)  zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący w dowolny sposób,
 5. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 6. Korespondencja wychodząca z Towarzystwa wymaga podpisu przewodniczącego oraz jednego
  z członków Zarządu

                                                                           § 15

  1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
  2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

                                                 V. Środki finansowe Towarzystwa                                        

                                                                           § 16
  1 Towarzystwo uzyskuje środki na swoją działalność ze:

  a) składek członkowskich,
  b)  spadków,
  c)  z darowizn,
  d)  z zapisów,
  e)  z dochodów z majątku stowarzyszenia oraz
  f)  z ofiarności publicznej (np. zbiórki publiczne).
  2. Towarzystwo może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stowarzyszeń zwykłych.

 7.                                                 VI. Nadzór nad Towarzystwem
                                                                           § 17
  Organem nadzoru nad Towarzystwem, stosownie do art. 8 ust. 5 pkt. 2, w związku z art. 40a ust. 1 – Prawo o stowarzyszeniach – ze względu na siedzibę Towarzystwa jest Prezydent Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu.

                                                        VII. Postanowienia końcowe

                                                                                   § 18
Uchwała Zebrania Członków o rozwiązaniu Towarzystwa  podejmowana jest większością
2/3  głosów w obecności co najmniej 1/2  liczby Członków i powinna określać tryb i termin likwidacji, wyznaczyć likwidatora oraz ustalić przeznaczenie posiadanego majątku (środków finansowych).

                                                                                  § 19
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” – stowarzyszenie zwykłe, działa do chwili przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe (zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym) – posiadające osobowość prawną, z zachowaniem tej samej nazwy.

                                                                                  § 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 210).

Regulamin Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” przyjęty Uchwałą nr 2/2018 na Zebraniu Członków w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.