O nas


KILKA SŁÓW

Wielu ludzi od lat, na własny użytek, bardziej lub mniej profesjonalnie, zajmuje się ustalaniem własnego pochodzenia. Prowadzą badania genealogiczne na terenach miast i wiosek, z których pochodzą sami lub ich rodziny. Poruszają się w sferze nie wielkiej historii – choć jej znajomość dla sprawy jest tu niezbędna – ale w sferze tzw. „małych ojczyzn”. Czynią to nie tylko dla siebie, ale głównie dla przyszłych pokoleń. Chcą odtworzyć i utrwalić – i czynią to – pamięć o naszych przodkach i ich życiu, zarówno tych nobilitowanych (stanowiących około 10% społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej), ale głównie tej reszty, a więc chłopów, mieszczan, rzemieślników i duchowieństwa.
To jest właśnie genealogia rodzinna, często określana pojęciem „genealogii amatorskiej”. ale w dawnym znaczeniu słowa „amator” (zgodnym z jego łacińską etymologią), jako „miłośnika”.

POWSTANIE TOWARZYSTWA

Próby rozpoznania potrzeb i możliwości powstania stowarzyszenia genealogicznego na terenie Kalisza i szeroko pojętego rejonu kaliskiego, podjęte zostały na początku 2009 r. przez inicjatora tego przedsięwzięcia Andrzeja Grzegorka. Były tu też, w rozmowach prywatnych, inspiracje pochodzące od kaliszanina Grzegorza Mendyki, prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu. Po spotkaniu z nim sympatyków genealogii, w październiku 2009 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, przeprowadzona została sonda w śród zgromadzonych osób, która zdecydowanie potwierdziła zainteresowanie problematyką (niektórzy przynieśli własny dorobek w tym zakresie) i potrzebę powołania stowarzyszenia.
Ostatecznie po kilku spotkaniach roboczych, upełnomocniony zespół osób przygotował projekty dokumentów niezbędnych dla powołania stowarzyszenia.
Zebranie założycielskie zwołane zostało na dzień 25 marca 2010 roku, na którym spotkało się 19 osób, członków założycieli, którzy powołali do życia Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia”, przyjmując równocześnie Regulamin i wybierając jego zarząd.
W związku z nowelizacją Prawa o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. Zebranie Członków odbyte w dniu 17 kwietnia 2018 r. podjęło uchwałę i przyjęło nowy Regulamin Towarzystwa uwzględniający nowe uwarunkowania prawne, zachowując ciągłości naszej dotychczasowej działalności. Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu znowelizowanego Regulaminu. Powyższe wymagało wpisania do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, co nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.