Regulamin członkowski

Uchwała nr 1/Z/2020
z dnia 7 lutego 2020 roku
Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”

w sprawie zasad przyjmowania członków zwyczajnych oraz wysokości składki członkowskiej i zasad jej wnoszenia w Kaliskim Towarzystwie Genealogicznym „Kalisia”

Na podstawie § 14 Regulaminu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”, z dnia 17 kwietnia 2018 r., ustala się szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i zasad wnoszenia składek w Kaliskim Towarzystwie Genealogicznym „Kalisia” (dalej: KTG „Kalisia”).

Zasady przyjmowania członków zwyczajnych

§1

1. Członkowie zwyczajni KTG „ Kalisia” przyjmowani są z pośród kandydatów, którzy złożyli prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską, wyrażają w deklaracji gotowość przystąpienia do Towarzystwa, akceptują jego cele regulaminowe oraz posiadają rekomendację przynajmniej jednego członka Towarzystwa, który posiada pełnię praw członka KTG „Kalisia” i co najmniej półroczny staż.

2. Deklarację członkowską wypełnioną i podpisaną należy wysłać pocztą na adres KTG „Kalisia” (adres do korespondencji) lub złożyć na spotkaniu Towarzystwa członkowi Zarządu.

3. Wzór deklaracji członkowskiej można uzyskać na spotkaniach Towarzystwa, drogą listową, kierując pismo na adres korespondencyjny lub uzyskać na stronie internetowej www.genealogia.kalisz.pl

§2

1. Decyzję o przyjęciu kandydata na członka podejmuje Zarząd KTG „Kalisia” na swoim posiedzeniu i powiadamia o niej zainteresowanego.

2. Odmowa przyjęcia kandydata w poczet członków Towarzystwa wymaga uzasadnienia decyzji.
3. Decyzja Zarządu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków KTG „Kalisia”, wymaga odnotowania w protokóle z posiedzenia Zarządu. Szczególnie dotyczy to osób działających na szkodę Towarzystwa.

Zasady ponownego przyjmowania członków zwyczajnych

§3

1. Osoba wykluczona z KTG „Kalisia”, może być ponownie przyjęta w poczet członków, jeśli ustaną przyczyny wykluczenia, otrzyma rekomendację jednego z członków Towarzystwa i ureguluje zobowiązania wobec KTG „Kalisia”.

2. Odmowna decyzja Zarządu KTG „Kalisia” o przyjęciu kandydata w poczet członków może być zaskarżona do Zebrania Członków. Odwołanie bezpośrednio zainteresowanego należy złożyć na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14. dni od dnia uzyskania odmowy, na adres do korespondencji KTG „Kalisia”.

Zasady dotyczące składki członkowskiej

§4

1. Aktualnie obowiązującą składkę członkowską w wysokości 60 zł rocznie należy wnosić do końca roku, którego składka dotyczy.

2. W sytuacjach szczególnych, losowych, członek Towarzystwa może wnieść do Zarządu o prolongatę płatności lub wnosić ją w ustalonych przez Zarząd terminach.

3. Wysokość składki za niepełny rok członkostwa oblicza się proporcjonalnie zgodnie ze wzorem:

M x (S:12)

gdzie: M – to całkowita liczba miesięcy pozostałych do końca roku, zaś S – wysokość składki członkowskiej.
4. Wpłaty składki członkowskiej należy dokonywać na konto bankowe Towarzystwa bezpośrednio w kasie lub elektronicznie z rachunku osobistego w:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA w Kaliszu, ul. Górnośląska 58

NRB: 95 1600 1462 1821 5943 4000 0001

z podaniem w tytule przelewu, imienia i nazwiska oraz jakiego okresu i roku wpłata dotyczy.

§5

1. Zarząd KTG „Kalisia” na wniosek członka może udzielać zniżki bezterminowej lub na czas określony w wysokości 50%, w stosunku do aktualnie obowiązującej składki.

2. Wniosek, o którym mowa wyżej, należy zgłosić do Zarządu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§6

Zniżka – w wysokości 50% aktualnie obowiązującej składki członkowskiej – przysługuje:
a) emerytom i rencistom,
b) uczniom i studentom szkół dziennych do 26 roku życia,
c) członkom KTG „Kalisia” zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym.

§7

Udzielane przez Zarząd KTG „Kalisia” zniżki nie podlegają kumulacji.

Postanowienia końcowe

§8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 roku.
2.Tracą moc obowiązującą:
a) Uchwała nr 2/Z/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”, w sprawie zasad przyjmowania członków zwyczajnych i zasad wnoszenia składek członkowskich w Kaliskim Towarzystwie Genealogicznym „Kalisia”.
b) Uchwała nr 3/Z/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej w Kaliskim Towarzystwie Genealogicznym „Kalisia”.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.