Składka członkowska

Uchwała nr 3/Z/2010
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej w Kaliskim Towarzystwie Genealogicznym „Kalisia”

Na podstawie § 16 pkt. 7  Regulaminu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” ustala się, co następuje:

§1

1. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej w KTG „Kalisia”, począwszy od dnia
1 maja 2010 roku, wynosić będzie 5 zł miesięcznie.
2. W roku 2010, tj. roku założenia Towarzystwa, składka powinna zostać przez członków uregulowana najdalej do dnia 30 września 2010 roku w wysokości 40 zł.

§2

Przyjmuje się, że indywidualnie, członkowie mogą zadeklarować na rzecz Towarzystwa,  większą składkę od ustalonej wysokości składki członkowskiej.

§3

Szczegółowe zasady wnoszenia składek członkowskich w KTG „Kalisia” reguluje uchwała Zarządu nr 2/Z/2010 z dnia 22.04.2010 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 maja 2010 roku.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.