Regulamin KTG „Kalisia”

REGULAMIN
Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia”, zwane w dalej „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r., z późn. zm) oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” może używać nazwy w formie skróconej: KTG „Kalisia” oraz logo, którego wzór zatwierdzi zebranie członków.

3. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a  siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.

4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników genealogii i tradycji rodzinnej na zasadzie dobrowolności i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
5. Towarzystwo ma prawo do wydawania swoim członkom, legitymacji i odznaki organizacyjnej, których wzór i warunki wydawania, zatwierdzi zebranie członków.
6. Przedstawicielem reprezentującym Towarzystwo na zewnątrz jest Pan Andrzej Grzegorek.

II. Cele i środki działania

§ 2

Celem Towarzystwa jest inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie genealogii, jako nauki pomocniczej historii oraz rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród członków.

§ 3

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a/ doskonalenie i pogłębianie znajomości genealogii i warsztatu badawczego wśród swoich członków,
b/ współpraca w zakresie genealogii z instytucjami nauki i kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz archiwami kościelnymi i państwowymi,
c/ współpracę i wzajemną pomoc członków, a także służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, zwłaszcza młodzieży,
d/ popularyzowanie genealogii w społeczeństwie w tym w szkołach oraz poprzez środki masowego przekazu,
e/ współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi działalność genealogiczną,
f/ organizowanie spotkań, warsztatów, odczytów i zebrań naukowych oraz wystaw i pokazów poświęconych genealogii,
g/ wydawanie biuletynu poświęconego genealogii, w tym informowanie o opracowaniach genealogicznych swoich członków oraz propagowanie publikacji i wydawnictw popularnonaukowych i naukowych poświęconym genealogii,
h/ utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji: rasowej, narodowościowej, religijnej i światopoglądowej,
i/ prowadzenie działalności integrujących poprzez aktywność kulturalną i rozrywkowo-rekreacyjną dla członków oraz sympatyków Towarzystwa.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.

§ 5

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która wyraziła w deklaracji gotowość przystąpienia do Towarzystwa, akceptuje jego cele regulaminowe i posiada rekomendację jednego członka Towarzystwa.
2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:
a/ osoby pełnoletnie, korzystające z pełni praw publicznych,
b/ małoletni w wieku 16-18 lat,
c/ niepełnoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Do Towarzystwa mogą należeć cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 6

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla popularyzacji genealogii i tradycji rodzinnej.
2. Tytuł członka honorowego nadaje się, za uprzednią pisemną zgodą kandydata, po przyjęciu uchwały przez Zebranie Członków na wniosek Zarządu, albo na wniosek, co najmniej 5. członków Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich i przysługują im uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
a/ czynnego i biernego prawa wyborczego, z uwzględnieniem pkt.2,
b/ brania udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Towarzystwo,
c/ korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
d/ występowania z inicjatywami, wnioskami i postulatami stosownie do celów
regulaminowych Towarzystwa,
e/ korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do
Towarzystwa.
2. Małoletnim członkom w wieku poniżej16 lat nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek do:
a/ brania czynnego udziału w realizacji celów regulaminowych Towarzystwa,
b/ uczestniczenia w zebraniach członków,
c/ przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Towarzystwa,
d/ regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 8

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji) z przynależności do Towarzystwa,
zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b/ skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niezapłacenia składek
członkowskich przez okres jednego roku, licząc od końca roku, za który została
opłacona składka,
c/ wykluczenia przez Zarząd,  z powodu rażącego naruszenia postanowień i uchwał
władz Towarzystwa i postanowień Regulaminu,
d/ utraty praw obywatelskich na mocy wyroku sądu,
e/ śmierci członka Towarzystwa.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie, przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14. dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. Organizacja wewnętrzna Towarzystwa

§ 9

Organami wewnętrznymi Towarzystwa są:
1/ Zebranie Członków,
2/ Zarząd.

§ 10

Uchwały organów Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

§ 11

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zebranie Członków.
2. Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. Zawiadomienia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, dokonuje się listownie,  lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu zwołanym w I terminie, nie ma wymaganego kworum, zwołuje się je w II terminie, w tym samym dniu, po 15 minutach¹.

§ 12

Do kompetencji Zebrania Członków należy:
1/ określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
2/ uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
3/ ustalanie liczebności składu Zarządu,
4/ wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu, przy czym
przewodniczącym Zarządu jest każdorazowo przedstawiciel reprezentujący
Towarzystwo na zewnątrz,
5/ podejmowanie uchwał o skwitowaniu działalności Zarządu za okres roku i kadencji,
6/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
9/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 13

1. Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zebranie Członków może zdecydować w formie uchwały o przeprowadzeniu głosowania tajnego, na wniosek, co najmniej 10 członków obecnych na tym Zebraniu.
2. W przypadku, gdy skład  Zarządu Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 14

Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 3 lata.

§ 15

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego Zarządu wybranego zgodnie z § 12 pkt.4 Regulaminu oraz wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, i ewentualnie pozostałych członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach.
2.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Zebrania  Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący w dowolny sposób.
4. Korespondencja wychodząca z Towarzystwa wymaga podpisu przewodniczącego, jako przedstawiciela reprezentującego Towarzystwo na zewnątrz.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należy:
1/ kierowanie bieżącą praca Towarzystwa,
2/ realizacja uchwał Zebrania Członków,
3/ zarządzanie środkami finansowymi Towarzystwa uzyskanymi ze składek
członkowskich,
4/ zwoływanie Zebrania Członków,
5/ przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
6/ rekomendowanie  Zebraniu Członków kandydatów do tytułu członka
honorowego Towarzystwa,
7/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
8/ prowadzenie dokumentacji i blogu lub strony internetowej Towarzystwa,
9/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Zebrania Członków.

V. Środki finansowe Towarzystwa

§ 17

1. Towarzystwo uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stowarzyszeń zwykłych.

VI. Nadzór nad Towarzystwem

§ 18

Organem nadzoru nad Towarzystwem, stosownie do art. 8 ust. 5 pkt. 2, w związku z art. 40 ust. 3 – Prawo o stowarzyszeniach – jest Prezydent Miasta Kalisza, ze względu na siedzibę w mieście na prawach powiatu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 19

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać tryb i termin likwidacji, wyznaczyć likwidatora oraz określić przeznaczenie posiadanego majątku (środków finansowych).

§ 20

Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne „Kalisia” – stowarzyszenie zwykłe, działa do chwili powołania i zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym – towarzystwa o tej samej nazwie posiadającego osobowość prawną. Z chwilą zarejestrowania Towarzystwa przez sąd, Towarzystwo zwykłe zostaje rozwiązane.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r., z późn. zm).

Niniejszy regulamin przyjęto uchwałą Nr 2 /2010 Zebrania Członków Założycieli, w dniu 25 marca 2010 roku.
¹Treść §11 pkt.3, zmieniona uchwałą nr 2/2011 z dnia 28.04.2011 r.  Zebrania Sprawozdawczego Członków.
2 Treść §15 pkt.1, zmieniona uchwałą Nr 1/2016  Zebrania Sprawoadawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2016 r. poprzez wprowadzenie funkcji „wiceprzewodniczacego”.


Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.