Regulamin członkowski

Uchwała nr 2/Z/2010
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”


w sprawie zasad przyjmowania członków zwyczajnych i zasad wnoszenia składek członkowskich w Kaliskim Towarzystwie Genealogicznym „Kalisia”

Na podstawie § 5 i § 16 Regulaminu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” ustala się szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i zasad wnoszenia składek członkowskich w KTG „Kalisia”.

Zasady przyjmowania członków zwyczajnych

§1

1. Członkowie zwyczajni KTG „ Kalisia” przyjmowani są z pośród kandydatów, którzy wyrażają w deklaracji gotowość przystąpienia do Towarzystwa, akceptują jego cele regulaminowe, złożyli prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz posiadają rekomendację przynajmniej jednego członka Towarzystwa – jako rekomendującego – który posiada pełnię praw członkowskich, i co najmniej półroczny staż.
2. Deklarację członkowską wypełnioną i podpisaną należy wysłać pocztą na adres Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” (adres do korespondencji) lub złożyć jednemu z członków Zarządu.
3. Wzór deklaracji członkowskiej można uzyskać drogą listowa, kierując pismo na adres korespondencyjny lub uzyskać na stronie internetowej KTG „Kalisia”.

§2

1. Decyzję o przyjęciu kandydata na członka podejmuje Zarząd KTG „Kalisia” na swoim posiedzeniu i powiadamia o niej zainteresowanego.
2. Odmowa przyjęcia kandydata w poczet członków Towarzystwa wymaga uzasadnienia decyzji.
3. Decyzja Zarządu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków KTG „Kalisia”, wymaga podjęcia uchwały i odnotowania w protokóle z posiedzenia Zarządu.
4. Członek KTG „Kalisia” otrzymuje legitymację KTG „Kalisia” po wpłacie składki członkowskiej i po dostarczeniu zdjęcia legitymacyjnego (zdjęcie może być przesłane w droga elektroniczną).
5. Osoba wykluczona z KTG „Kalisia”, może być ponownie przyjęta w poczet członków, jeśli ustaną przyczyny wykluczenia, otrzyma rekomendację jednego z członków Towarzystwa i ureguluje zobowiązania wobec KTG „Kalisia”.
6. Odmowna decyzja Zarządu KTG „Kalisia” o przyjęciu kandydata w poczet członków może być zaskarżona do Zebrania Członków. Odwołanie bezpośrednio zainteresowanego należy złożyć na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14. dni od dnia uzyskania odmowy, na adres do korespondencji KTG „Kalisia”.

Zasady wnoszenia składki członkowskiej

§3

1. Aktualnie obowiązującą składkę członkowską należy wnosić z góry minimum za okresy półroczne, najdalej do dnia 31 stycznia i do dnia 30 listopada danego roku.
2. W sytuacjach szczególnych, losowych, członek Towarzystwa może wnieść do Zarządu o prolongatę płatności, lub płatność wnosić w okresach miesięcznych.
3. Wpłaty składki członkowskiej należy dokonywać na konto bankowe Towarzystwa z podaniem imienia i nazwiska oraz zaznaczeniem w tytule przelewu, jakiego okresu wpłata dotyczy.

§4

1. Zarząd KTG „Kalisia” na wniosek członka może udzielać zniżki bezterminowej lub na czas określony w wysokości 50%, w stosunku do aktualnie obowiązującej składki.

2. Wniosek, o którym mowa wyżej, należy zgłosić do Zarządu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§5

Zniżka – w wysokości 50% aktualnie obowiązującej składki członkowskiej – przysługuje: uczniom i studentom szkół dziennych do 26 roku życia, emerytom i rencistom, członkom KTG „Kalisia” zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym.

§6

Udzielane przez Zarząd KTG „Kalisia” zniżki nie podlegają kumulacji.

Postanowienia końcowe

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku.

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.