Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nr ewid…………..

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” (KTG „Kalisia”).

1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………………………..

2. Nazwisko rodowe…………………………………………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………..

4. Adres zamieszkania (kod pocztowy, nr telefonu, e-mail, skype. strona www).……………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Numer dowodu osobistego (PESEL)………………………………………………………………………..

6. Wykształcenie (zawód)………………………………………………………………………………………….

7. Wnioskuję o udzielenie mi zniżki w wysokości 50% aktualnie obowiązującej składki członkowskiej, która rocznie wyniosłaby …………….zł, dla*:

uczniów i studentów,
emerytów i rencistów,
członków KTG „Kalisia” zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym
(w przypadku zniżki należy przedstawić odpowiedni dokument lub dołączyć jego kserokopię do deklaracji)

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu Towarzystwa, zwłaszcza dotyczących celów i zadań Towarzystwa oraz praw i obowiązków jego członków.
Zobowiązuję się również do regularnego opłacania składek członkowskich w aktualnej wysokości ustalonej przez Zarząd Towarzystwa (ewentualnie obniżonej w przypadku zastosowania zniżki).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań Towarzystwa – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

_____________________________ __________________________
miejsce i data podpis kandydata

W przypadku osób poniżej 16 lat:
Jako rodzice (opiekunowie prawni) wyrażamy zgodę na przynależność naszego dziecka (podopiecznego) do Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia”.

_______________________________________________________
podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

Członek wprowadzający

______________________________ _____________________________
Imię i nazwisko Podpis

Decyzja Zarządu KTG „Kalisia”

Decyzją Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” z dnia……………………………………

Pani/Pan………………………………………………….……………………………………………………………………………….
przyjęta (y) został (a) w poczet członków.

Zarząd uwzględnił/nie uwzględnił** prośbę/y Pani/Pana…………………………………………………………..

i obniżył/ nie obniżył*** aktualnie obowiązującej miesięcznej składki w wysokości…………………zł,
o 50%, ustalając ją na kwotę…………………zł.

______________________________ ______________________________
Sekretarz Zarządu Przewodniczący Zarządu

Zakres zainteresowań genealogicznych (rody, nazwiska, miejscowości, regiony),

………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Deklaracja możliwości pomocy dla KTG „Kalisia”, m.in. poprzez udostępnianie posiadanych źródeł informacji, księgozbioru, wskazanie łatwego dostępu do baz danych, indeksacja zasobów, sprawy informatyczne, znajomość języków obcych, itp. ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
* odpowiedni kwadrat zaznaczyć krzyżykiem
** odpowiednio podkreślić
*** odpowiednio podkreślić

Witamy na naszej stronie!
Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne jest towarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, a siedzibą jego władz jest miasto Kalisz.